Att trygga möjligheten att använda Vänersborgsviken och Göta älv som vattentäkter varje dag, både idag och i framtiden är självklart för de kommuner som förser sina invånare med dricksvatten härifrån. Vattnet som ska skyddas rör sig över flera kommungränser varför kommunerna skapar ett gemensamt vattenskyddsområde. Så här är det fortsatta arbetets gång:

  • Förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter informeras till allmänhet och berörda sakägare som ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter (Pågår till 3/10)
  • Frågor besvaras och synpunkter beaktas genom arbete i projektets styrgrupp. Detta sker huvudsakligen efter 3/10.
  • När ett slutligt förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter finns framme lyfts ärendet till politiska instanser i berörda kommuner för beslut. Beslutet gäller ansökan till länsstyrelsen om att fastställa föreslaget vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter.
  • I länsstyrelsens handläggning sker samråd med berörda myndigheter och berörda sakägare (fastighetsägare, verksamhetsutövare) innan vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifternas fastställs.
  • Därefter kungörs beslutet av länsstyrelsen. Berörda sakägare har då möjlighet att överklaga beslutet.
  • När vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna träder i kraft påbörjas det löpande arbetet med hantering av ansökningar, tillsyn och information om vattenskyddsområdets innebörd.