Att trygga möjligheten att använda Vänersborgsviken och Göta älv som vattentäkter varje dag, både idag och i framtiden är självklart för de kommuner som förser sina invånare med dricksvatten härifrån. Vattnet som ska skyddas rör sig över flera kommungränser varför kommunerna skapar ett gemensamt vattenskyddsområde.

 • Nu handlägger länsstyrelsen ärendet inför beslut. I länsstyrelsens handläggning ingår samråd med berörda myndigheter och berörda sakägare (fastighetsägare, verksamhetsutövare) innan vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifternas fastställs. Länsstyrelsen remiss finns att läsa här.
 • Därefter kungörs beslutet av länsstyrelsen. Berörda sakägare har då möjlighet att överklaga beslutet.
 • När vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna träder i kraft påbörjas det löpande arbetet med hantering av ansökningar, tillsyn och information om vattenskyddsområdets innebörd.

Tillbakablick:

 • 2008 – Förstudie togs fram för att bestämma behovet av vattenskydd.
 • 2009 – GR startade projektet och de 6 berörda kommunerna säger ja till att medverka.
 • 2011 – Arbetet med att ta fram underlag och bestämma avgränsning av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter påbörjades.
 • 2014 – Första politisk behandling av förslaget (ledde till återremiss och omarbetning).
 • 2017 – Förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter godkändes av kommunerna.
 • 2018 – Information om förslaget gick ut till allmänhet och berörda sakägare.
 • 2019 – Slutligt förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter färdigställdes. Förslaget behandlades i respektive kommuns politiska instanser. Beslut togs i respektive kommun om att skicka ansökan om fastställande av förslaget till länsstyrelsen.
 • 2019 – Under hösten skickades ansökan till länsstyrelsen.
 • 2020 – Under hösten har länsstyrelsen haft förslaget till vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter på myndighetsremiss.
 • 2021 – I februari kungjordes det liggande förslaget till vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter på respektive kommuns hemsida.