Att trygga möjligheten att använda Vänersborgsviken och Göta älv som vattentäkter varje dag, både idag och i framtiden är självklart för de kommuner som förser sina invånare med dricksvatten härifrån. Vattnet som ska skyddas rör sig över flera kommungränser varför kommunerna skapar ett gemensamt vattenskyddsområde. Så här går arbetet till:

  • Nu finns ett slutligt förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter.  Under våren tas vattenskyddsområdet upp i respektive kommuns politiska instanser. Kommunerna beslutar om att ansökan ska till länsstyrelsen om att fastställa föreslaget vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter.
  • Ansökan skickas till Länsstyrelsen
  • I länsstyrelsens handläggning sker samråd med berörda myndigheter och berörda sakägare (fastighetsägare, verksamhetsutövare) innan vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifternas fastställs.
  • Därefter kungörs beslutet av länsstyrelsen. Berörda sakägare har då möjlighet att överklaga beslutet.
  • När vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna träder i kraft påbörjas det löpande arbetet med hantering av ansökningar, tillsyn och information om vattenskyddsområdets innebörd.