Alla som bor och bedriver verksamhet inom vattenskyddsområdet behöver ha kontroll över sin verksamhet och göra vad som krävs för att verksamheten inte ska förorena vattentäkten.

I den yttre skyddszonen föreslås inga vattenskyddsföreskrifter. Att ändå göra detta område till vattenskyddsområde är en viktig signal om att hänsyn behöver tas i olika sammanhang om att det som sker inom området kan påverka en vattentäkt.

  • Vid fysisk planering kan det till exempel handla om att dagvattenfrågan blir tydligare belyst på grund av att dagvattnet, liksom vatten som rinner av vid brandsläckning, rinner vidare till en vattentäkt.
  • Vid prövning av verksamheter, bland annat enligt Miljöbalken, kan det vara motiverat att utföra mer omfattande eller detaljerad riskbedömning som grund för beslut om verksamheten på grund av att verksamheten kan påverka en vattentäkt.
  • Angelägenheten att inom vattenskyddsområdet prioritera tillsyn av sådana verksamheter som regleras enligt Miljöbalken tydliggörs.

Vattenskyddsföreskrifter föreslås för vattenskyddsområdets inre skyddszon.

Föreskrifterna är ett komplement till annan lagstiftning. De anger vad som INTE är tillåtet inom vattenskyddsområdets inre skyddszon. Bland de aktiviteter som regleras hör bland annat utsläpp av spillvatten, kemiska växtskyddsmedel och hantering av kemikalier. Tre restriktionsnivåer gäller:

  • Anmälningsplikt införs när det vanligen går att bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd och tillsynsmyndigheten vill ha möjlighet att förelägga om försiktighetsmått i det fall det behövs. Den som vill bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som är reglerad med anmälan i vattenskyddsföreskrifterna måste göra en anmälan till kommunens miljönämnd senast sex veckor innan verksamheten ska starta eller åtgärden ska utföras.
  • Tillståndsplikt införs när det vanligen går att bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd efter att förutsättningarna bedömts i en prövning. Detta säkerställer att riskerna kan bedömas och nödvändiga villkor kan beslutas innan verksamheten påbörjas. Den som vill bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som är reglerad med tillstånd i vattenskyddsföreskrifterna måste göra en tillståndsansökan till kommunens miljönämnd och få besked om tillstånd innan verksamheten ska starta eller åtgärden ska utföras.
  • Förbud införs när en verksamhet eller åtgärd inte alls ska förekomma. Den som vill pröva möjligheten att bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som är reglerad med förbud i vattenskyddsföreskrifterna behöver ansöka om dispens hos länsstyrelsen och få besked om att dispens medges. Dispens i enskilda fall är dock något som ska ges undantagsvis, givet att verksamheten inte riskerar att påverka vattentäkten.
file

Vattenskyddsföreskrifterna hittar du här:

PDF-dokument · 141,67 KB