Om du bor eller arbetar i vattenskyddsområdet och hanterar kemikalier, arbetar med miljöfarlig verksamhet med mera är skyldig att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet. Här har vi listat några av de verksamheter som kommer att behöva kontakta kommunen.

 

...hanterar kemikalier

Om du hanterar mer än 250 liter petroleumprodukter, eller andra produkter som är hälso- eller miljöfarliga, behöver du se till att verksamheten prövas enligt föreskrifterna. Viss hantering är förbjuden medan annan hantering kräver tillstånd. Det gäller oavsett om allt förvaras i samma behållare eller om volymen är uppdelad på flera behållare som förvaras på samma plats eller inom samma fastighet. Du som har eller ordnar en skyddsanordning, ett så kallat sekundärt skydd, som vid ett läckage kan samla upp tillräckligt mycket av det som förvaras påverkas inte av föreskriften. Vad som gäller för att anordningen ska uppfylla kravet sekundärt skydd framgår av en definition som hör till vattenskyddsföreskrifterna.

 

...bedriver miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta en ny miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken behöver också söka och få ett tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Tillståndsprövningen ersätter inte anmälan enligt miljöbalken utan båda behöver göras. Ansökan om tillstånd hanteras av kommunens miljönämnd och syftet är att bedöma om och i så fall hur den miljöfarliga verksamheten kan bedrivas så att vattentäkten inte förorenas. Denna tillståndsansökan är långt ifrån lika omfattande som den ansökan som krävs om en verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken.

...sanerar föroreningar

Du som ansvarar för en sanering som omfattas av 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd behöver också söka och få ett tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Tillståndsprövningen ersätter inte den prövning som sker enligt miljöbalken utan båda behöver göras. Ansökan om tillstånd hanteras av kommunens miljönämnd och syftet är att bedöma om och i så fall hur saneringen kan göras så att vattentäkten inte förorenas. Denna tillståndsansökan är långt ifrån lika omfattande som den ansökan som krävs om en verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken.

...hanterar farligt avfall

Lagring och deponering av farligt avfall får inte förekomma på platser där eventuella föroreningar kan rinna ut i naturen. För att lagringen eller deponeringen ska få förekomma behöver det också finnas en anordning som gör att obehöriga inte har tillträde. En sådan anordning kan till exempel vara ett låsbart utrymme eller en inhägnad som stänger ute obehöriga.

 

...har en avloppsanläggning

Om du har en enskild avloppsanläggning som släpper ut spillvatten eller en anläggning avsedd för processvatten – och som ännu inte tillståndsprövats enligt miljöbalken – behöver du söka och få ett tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna för att få fortsätta nyttja anläggningen. Om du ska göra en ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett eller en ny anläggning för att ta hand om processvatten behöver du söka tillstånd enligt miljöbalken. I så fall behöver du inte söka tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna också.

 

...sprider avloppsslam

Om du ska sprida avloppsslam och urin behöver du söka och få ett tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna innan du påbörjar arbetet. Krav gäller oavsett var slammet eller urinen kommer ifrån och omfattar alltså också små avloppsanläggningar.

...avleder dagvatten

Ska du göra en ny anordning för avledning av dagvatten behöver du söka och få ett tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna innan du påbörjar arbetet. Om dagvattnet rinner av från lokalgator eller trädgårdar behövs ingen prövning enligt vattenskyddsföreskrifterna.

 

...utför markarbeten

Om du ska schakta, gräva, påla, sponta eller utföra andra markarbeten behöver du söka och få ett tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna innan du påbörjar arbetet. Mindre markarbeten – under 400 kubikmeter – behöver inte prövas. Om flera markarbeten ska utföras på samma fastighet är det den sammanlagda volymen berg- och jordmassor som räknas.

 

...har upplag av asfalt och oljegrus

Om du har ett upplag där asfalt och oljegrus ska hanteras behöver du söka och få ett tillstånd för detta enligt vattenskyddsföreskrifterna. Beroende på hur omfattande verksamheten är kan den också behöva prövas enligt miljöbalken, vilket gäller oavsett om upplaget ligger inom vattenskyddsområdet eller inte.

För ytterligare information

Är du fortfarande osäker på om verksamhet på din fastighet ska anmälas? kontakta kommunen som fastigheten ligger i.

Kontakt arrow-right