Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner som kallas inre skyddszon och yttre skyddszon.

Den inre skyddszonen 

I den inre skyddszonen (rött område på kartan en bit ner på sidan) ingår alla sjöar och vattendrag med flöden som inom 12 timmar kan nå ett vattenintag till något av våra vattenverk. Detta ska minska risken för en akut förorening men också för att skapa tid att hinna upptäcka och åtgärda en akut förorening vid en olycka.

  • Runt sjöar och längs vattendrag införs en strandzon på 50 meter.
  • Längs Göta älv är den inre skyddszonen utvidgad och omfattar en strandzon på 100 meter.
  • Den inre skyddszonen omfattar vägområden för vägarna E6 samt E45 varifrån dagvatten inom 12 timmar når ett vattenintag.
  • Den inre skyddszonens gräns norrut går längs kommungränsen mellan Vänersborg och Mellerud och dess förlängning mot Vänersnäs.

Skyddsföreskrifterna är ett komplement till annan lagstiftning på området. De anger vad som INTE är tillåtet inom vattenskyddsområdets inre skyddszon. Bland de aktiviteter som regleras hör bland annat utsläpp av spillvatten (avlopp från exempelvis toalett, dusch och kök), dagvatten och hantering av kemikalier.

Den yttre skyddszonen

I den yttre skyddszonen (blå linje i kartan) gäller inga restriktioner. Men det införs ändå för att trycka på områdets betydelse i samband med olika slags planering, tillsyn och prövning av verksamhet. Den yttre skyddszonen skapar också medvetenhet för boende och verksamhetsutövare om vattentäkten.

  • Den yttre skyddszonen omfattar den mark som inte ligger i inre skyddszon och varifrån vatten förr eller senare når Vänersborgsviken och Göta älv (vilket kallas tillrinningsområde)
  • Den yttre skyddszonens gräns norrut går längs kommungränsen mellan Vänersborg och Mellerud och dess förlängning mot Vänersnäs.

Kartan

Du kan zooma i kartan genom att använda plus och minustecknet uppe till höger i kartan. Zooma in ditt område för att i detalj se vilka fastigheter som påverkas av vattenskyddsområdet.

Karta för vattenskyddsområdet

Visa i fullskärm