Det nya vattenskyddsområdet som föreslås är en viktig del i kommunernas arbete att skydda alla vattentäkter i Vänersborgsviken och Göta älv från föroreningar. Samtidigt stärks skyddet av Göteborgs vattentäkt som redan idag har ett vattenskyddsområde. Mer om Göteborgs vattenskyddsområde i Göta älv kan du läsa om här.

Ju kortare tid det tar för vattnet att nå ett vattenintag, där det vatten som ska bli dricksvatten tas in till ett vattenverk, desto större är risken för att en akut förorening inte hinner upptäckas eller stoppas.

Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner som kallas inre skyddszon och yttre skyddszon.

Den inre skyddszonen  införs för att minska risken för en akut förorening och för att skapa möjlighet att hinna upptäcka och åtgärda en akut förorening i händelse av olycka.

  • Den inre skyddszonen omfattar det vatten som inom 12 timmar når ett vattenintag - och en strandzon på 50 meter runt sjöar och på var sida om vattendrag.
  • Längs Göta älv är den inre skyddszonen utvidgad och omfattar en strandzon på 100 meter.
  • Den inre skyddszonen omfattar nuvarande och planerade bebyggda områden varifrån dagvatten inom 12 timmar når ett vattenintag.
  • Den inre skyddszonen omfattar vägområden för vägarna E6 samt E45 varifrån dagvatten inom 12 timmar når ett vattenintag.
  • Den inre skyddszonens gräns norrut går längs kommungränsen mellan Vänersborg och Mellerud och dess förlängning mot Vänersnäs.

Den yttre skyddszonen  är en förutsättning för olika slags planering. Den visar var det finns behov av att ta hänsyn till vattentäkten, och risken att vattentäkten förorenas, vid tillsyn, prövning av verksamheter och vid kommunal fysisk planering. Den yttre skyddszonen skapar också medvetenhet för boende och verksamhetsutövare om vattentäkten och dess skyddsbehov, så att vårdslöshet i hantering av vattenskadliga ämnen kan undvikas.

  • Den yttre skyddszonen omfattar den mark som inte ligger i inre skyddszon och varifrån vatten förr eller senare når Vänersborgsviken och Göta älv (vilket kallas tillrinningsområde)
  • Den yttre skyddszonens gräns norrut går längs kommungränsen mellan Vänersborg och Mellerud och dess förlängning mot Vänersnäs.

Med hjälp av webbkartans zoom-funktion kan du se hur förslaget till vattenskyddsområde ser ut där du bor eller verkar.

Karta för vattenskyddsområdet

Visa i fullskärm