Rent färskvatten är livsnödvändigt värt att skyddas. Arbetet med att skapa ett sammanhängande vattenskyddsområde för hela Göta älv och Vänersborgviken (GÄVSO) har pågått sen 2008. Här kan du i stora drag se stegen som tagits fram till beslutet i maj 2022. En bit ner på sidan kan du också ta del av tekniskt underlag, utredningar med mera som legat till grund för beslutet.

 • 2008 - Förstudie togs fram för att bestämma behovet av vattenskydd.
 • 2009 - GR startade projektet och de 6 berörda kommunerna säger ja till att medverka.
 • 2011 - Arbetet med att ta fram underlag och bestämma avgränsning av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter påbörjades.
 • 2014 - Första politisk behandling av förslaget (ledde till återremiss och omarbetning).
 • 2017 - Förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter godkändes av kommunerna.
 • 2018 - Information om förslaget gick ut till allmänhet och berörda sakägare.
 • 2019 - Slutligt förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter färdigställdes. Förslaget behandlades i respektive kommuns politiska instanser. Beslut togs i respektive kommun om att skicka ansökan om fastställande av förslaget till länsstyrelsen.
 • 2019 - Under hösten skickades ansökan till länsstyrelsen.
 • 2020 - Under hösten har länsstyrelsen haft förslaget till vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter på myndighetsremiss.
 • 2022 - I maj beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland att skydda vänersborgsviken och Göta älv som vattentäkt.
 • 2021 - I februari kungjordes det liggande förslaget till vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter på respektive kommuns hemsida.
 • 2021 - I december gjordes en översyn och revidering av vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna efter synpunkter från sakägare. Nya dokument och förändringar i den interaktiva kartan väntas ske under vintern 2022.
 • 2022 - I maj beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland om att skydda Vänersborgsviken i Vänern och Götaälvdalen som vattentäkt.
 • 2022 - Den förste juli 2022 börjar föreskrifterna att gälla. Ta del av beslutet och föreskrifterna här. 

Tekniskt underlag

Här sparar vi det tekniska underlag som ligger till grund för beslutet om ett nytt vattenskyddsområde (GÄVSO) och nya vattenskyddsföreskrifter i området. OBSERVERA! Tänk på att innehållet i de här dokumenten har arbetats om flera gånger och vissa uppgifter kanske därför inte är helt rätt. Vi ser ändå ett värde i att dokumentationen finns tillgänglig här för den som vill fördjupa sig i processen från förslag till beslut.

file

A Läsanvisning

PDF-dokument · 431,56 KB

file

B Beskrivning av vattentäkterna

PDF-dokument · 802,96 KB

file

C Riskanalys

PDF-dokument · 434,69 KB

file

D Åtgärder

PDF-dokument · 424,77 KB

file

E Utformning av vattenskyddsområde

PDF-dokument · 1,28 MB

file

F Utformning av vattenskyddsföreskrifter

PDF-dokument · 862,64 KB

file

G Konsekvensbeskrivning

PDF-dokument · 261,39 KB

file

Info om förslaget till organisationer

PDF-dokument · 242,43 KB

file

Informationsredogörelse

PDF-dokument · 3,14 MB